Fundacja Polski Kongres Gospodarczy jest polskim think tankiem, założonym w kwietniu 2013 roku.

Celem Fundacji jest budowanie forum wymiany doświadczeń i wiedzy między kluczowymi podmiotami zaangażowanymi w kształtowanie polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Bazując na faktach i doświadczeniach, Fundacja przygotowuje rekomendacje dla: biznesu, administracji, mediów i ekspertów, dotyczące pożądanych kierunków zmian w kluczowych kwestiach polityczno-gospodarczych.Misja: Aktywna Przedsiębiorczość

Wizja: Wielowymiarowy Dialog


Cele Fundacji:

 • działalność na rzecz inicjowania i wspierania procesu zmian gospodarczych i cywilizacyjnych,
 • propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym doradztwie dotyczącym gospodarki,
 • popularyzacja nowych idei i rozwiązań w gospodarce,
 • rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju gospodarki.


Działalność Fundacji:

 • organizowanie kongresów, konferencji, szkoleń oraz warsztatów,
 • prowadzenie doradztwa w postaci niezależnych usług wspierających rozwój gospodarczy,
 • działalność edukacyjną, wydawniczą, badawczą i kulturalną,
 • współpracę z władzami samorządowymi, administracją państwową i organizacjami pozarządowymi,
 • upowszechniania wiedzy w zakresie zagadnień gospodarczych.


Fundatorem Fundacji Polski Kongres Gospodarczy są Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, którzy reprezentują 7500 firm oraz ponad 4 miliony zatrudnionych pracowników.Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są największą organizacją pracodawców w Polsce, powstałą w listopadzie 1989 roku i reprezentującą 10 000 firm: od małych przedsiębiorstw po największe w skali kraju - te, które skutecznie konkurują na światowych rynkach. Zdecydowana większość z nich - 85 proc. - to firmy prywatne. Przedsiębiorstwa należące do Pracodawców RP zatrudniają ok. 5 mln pracowników. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są nie tylko racje i merytoryczne argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom, lecz także liczba i różnorodność członków: związków, federacji i firm, a także konkretne wsparcie ich działań. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Udział w Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych zapewnia Organizacji możliwość wypowiadania się i współdecydowania w najważniejszych kwestiach. Pracodawcy RP jednakową troską otaczają wszystkich polskich przedsiębiorców, działając na rzecz praktycznego i racjonalnego otoczenia gospodarczego.

Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Organizacji wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują rzeczywistość gospodarczą.

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców należących do organizacji członkowskich Konfederacji –przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców.

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wspierają wszelkie inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpracują ze wszystkimi organizacjami pracodawców i przedsiębiorców, w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu.

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej współdziałają z partnerami społecznymi – organizacjami pracobiorców – po to, by osiągnąć wspólne dla pracodawców i pracowników korzyści wynikające z rozwoju gospodarczego, a także zapewnić sprawiedliwe i stabilne warunki zatrudnienia, bezpieczeństwo w pracy oraz spokój społeczny.

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej wywierają wpływ na władze publiczne wszystkich szczebli, tak aby wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących – dobro Polski – mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości naszego kraju.

 • Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej kształtują oraz promują wizerunek pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i – poprzez rozwój swoich przedsiębiorstw – przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju oraz realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

 • Copyright © Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.